Kαταστατικό

Το Καταστατικό του Σ.Ε.Φ.Ε.Β.

(τελευταία τροποποίηση Νοέμβριος 2018)

 

 

Άρθρο 1

Ονομασία και έδρα του Συλλόγου

Ο Σύλλογος φέρει την ονομασία «Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών και Επιστημόνων Βιέννης» και εδρεύει στη Βιέννη.

 

Άρθρο 2

Σκοποί του Συλλόγου

 1. Η από κοινού και ενιαία αντιπροσώπευση των ενδιαφερόντων των Ελλήνων φοιτητών και επιστημόνων στη Βιέννη, που αποτελούν μέλη του Συλλόγου.

 

 1. Η μέριμνα δικτύωσης μεταξύ των μελών στο πλαίσιο διαβίωσης στην ευρύτερη περιοχή της Βιέννης.

 

 1. Η ανάπτυξη και προώθηση των διαπολιτισμικών σχέσεων μεταξύ Ελλήνων, Αυστριακών και λοιπών εθνικοτήτων της Βιέννης.

 

 1. Η ενίσχυση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εξέλιξης των μελών του.

 

 1. Συζήτηση θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος, χωρίς κομματικούς και λοιπούς πολιτικούς δεσμούς.

 

Άρθρο 3

Ενδεικτικά μέσα στη διάθεση του Συλλόγου για την επίτευξη των σκοπών του

 1.  Κοινωνικές εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις
 2. Διαλέξεις, συζητήσεις και ενημερωτικές ημερίδες
 3. Αθλητικές εκδηλώσεις
 4. Εκδρομές
 5. Δημιουργία και διατήρηση πολιτιστικών εγκαταστάσεων, όπως λέσχη, βιβλιοθήκη κ.τ.λ.
 6. Δημιουργία πληροφοριακού υλικού
 7. Η υποδοχή και υποστήριξη των  μελών και φίλων του Συλλόγου.
 8. Επιδίωξη καλών σχέσεων και εξοικείωσης του Συλλόγου με τις κρατικές υπηρεσίες Ελλάδος και Αυστρίας
 9. Από κοινού απόκτηση και ανταλλαγή σπουδαστικού υλικού και βιβλίων
 10. Αποστολή αντιπρόσωπων σε εκδηλώσεις, οι οποίες κινούνται στο πνεύμα του Συλλόγου
 11. Από κοινού ενέργειες με άλλους συλλόγους, ιδιώτες και άλλα νομικά πρόσωπα προς επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου
 12. Διαδίκτυο

Άρθρο 4

Έσοδα του Συλλόγου και τρόποι συλλογής τους

 1. Ετήσιες συνδρομές των μελών.
 2. Δωρεές.
 3. Ενδεχόμενα έσοδα από διοργανώσεις σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Καταστατικού.

 

Άρθρο 5

Μέλη

 1. Ο Σύλλογος αποτελείται από:

  α) Τακτικά Μέλη: Τακτικό μέλος του Συλλόγου είναι κατόπιν αίτησης του, κάθε φοιτητής ή απόφοιτος τριτοβάθμιας που κατοικεί στη Βιέννη ή τα περίχωρα της, με Ελληνική ιθαγένεια ή εθνικότητα.

  β) Αντεπιστέλλοντα μέλη*: Αντεπιστέλλον μέλος δύναται να γίνει κατόπιν αίτησης του, ένας φοιτητής ή επιστήμονας, Ελληνικής ιθαγένειας ή εθνικότητας, ο όποιος δεν κατοικεί στη Βιέννη ή στα περίχωρα, αλλά είτε υπήρξε ήδη τακτικό μέλος, είτε μπορεί για ιδιαίτερους λόγους, που θα κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο ανά περίπτωση, να συμβάλλει στους σκοπούς του Συλλόγου.
  γ) Επίτιμα μέλη: Πρόσωπα, τα οποία κρίθηκαν ιδιαίτερα άξια όσον αφορά τους σκοπούς του Συλλόγου, την Ελλάδα, ή την ανθρωπότητα, μπορούν να ονομαστούν επίτιμα μέλη του Συλλόγου.

  δ) Δόκιμα μέλη/Φίλοι: Πρόσωπα, τα οποία δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις (ιθαγένειας, εθνικότητας ή σπουδών) αλλά επιθυμούν να συνδράμουν στα δρώμενα του συλλόγου.

  *1β. Σχετικά με τις αιτήσεις εγγραφής ως τακτικό ή αντεπιστέλλον μέλος αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ακύρωση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει, άνευ συγκεκριμένης προθεσμίας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σχετικά με την αναγνώριση των επιτίμων μελών αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Πριν την διαπίστευση, προηγείται η πρόταση των μελών της Γενικής Συνελεύσεως με προσωρινή ισχύ στον προτεινόμενο έως τη λήξη της σχετικής ψηφοφορίας.

 

Άρθρο 6

Δικαιώματα των μελών

 1. Των τακτικών μελών:
  α) Το δικαίωμα ψήφου σε όλες τις ψηφοφορίες για υποθέσεις του Συλλόγου, στη Γενική Συνέλευση ή στα όργανα του Συλλόγου, στα οποία ανήκουν
  β) το εκλέγειν και το εκλέγεσθαι εντός των οργάνων του Συλλόγου. Το εκλέγειν αποκτάται με την εγγραφή, το εκλέγεσθαι μετά από το πέρας δύο ετών με την ιδιότητα τακτικού μέλους
  γ) το δικαίωμα προτάσεων σε όλες τις υποθέσεις του Συλλόγου. Το δικαίωμα προτάσεων συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, γραπτής αποστολής προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται απάντησης εντός είκοσι (20) ημερών
  δ) το δικαίωμα ελέγχου. Το δικαίωμα αυτό εμπεριέχει τον έλεγχο όλων των γραπτών σημειώσεων του Συλλόγου και ασκείται μέσω γραπτής αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, επτά (7) ημέρες πριν την περάτωση του εν λόγω ελέγχου.
 2. Των αντεπιστελλόντων μελών:
  α) το δικαίωμα προτάσεων κατά το περιεχόμενο της παρ. 1, εδάφιο γ) του παρόντος άρθρου.
  β) το δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε Γενική Συνέλευση, χωρίς δικαίωμα εκλογής και ψήφου.
 3. Των επιτίμων μελών:
  α) το δικαίωμα της συμμετοχής σε κάθε Γενική Συνέλευση, χωρίς δικαίωμα εκλογής και ψήφου
 4. Των δόκιμων μελών και φίλων:
  α) απολαμβάνουν τις υποχρεώσεις με τα τακτικά μέλη εκτός από το δικαίωμα συμμετοχής σε Γενικές Συνελεύσεις και του δικαιώματος εκλογής και ψήφου

 

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις των μελών

 1. Των τακτικών μελών:
  α) έγκαιρη πληρωμή της εκ των προτέρων καταβαλλομενης ετήσιας συνδρομής μέλους στο προκαθορισμένο ύψος και εντός της καθορισμένης διορίας πληρωμής
  β) συμμετοχή σε κάθε Γενική Συνέλευση
  γ) η έμπρακτη συμμετοχή και συνεργασία στις εκδηλώσεις του Συλλόγου και ενέργειες του Συλλόγου
  δ) η τήρηση του Καταστατικού του Συλλόγου
  ε) η διαφύλαξη της υπολήψεως και των συμφερόντων του Συλλόγου σε κάθε περίπτωση
  στ) η εκτέλεση των αναλαμβανόμενων έργων με πιστή και συνείδηση
  ζ) η διαφύλαξη της αποκλειστικότητας του Συλλόγου, ως προς την αντιπροσώπευση των Ελλήνων φοιτητών στη Βιέννη
 1. Των αντεπιστέλλοντων μελών:
  α) τήρηση του Καταστατικού του Συλλόγου
  β) η διαφύλαξη της υπολήψεως και των συμφερόντων του Συλλόγου σε κάθε σχέση
  γ) η αποπεράτωση των οικειοθελώς αναλαμβανόμενων έργων με πίστη και συνείδηση
  δ) η διαφύλαξη της αποκλειστικότητας του Συλλόγου ως προς την αντιπροσώπευση των Ελλήνων φοιτητών στη Βιέννη
 1. Των επίτιμων μελών:
  α) τήρηση του Καταστατικού του Συλλόγου
 1. Των δόκιμων μελών:
  α) τήρηση του Καταστατικού του Συλλόγου

 

Άρθρο 8

Απώλεια της ιδιότητας μέλους

Η ιδιότητα μέλους χάνεται:

 1. λόγω θανάτου
 2. λόγω οικειοθελούς αποχωρήσεως: Η οικειοθελής αποχώρηση τίθεται σε άμεση ισχύ με την γραπτή ανακοίνωση της απόφασης αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η οικειοθελής αποχώρηση συνεπάγεται αποκλεισμό επανένταξης στο Σύλλογο για την επόμενη δεκαετία
 3. λόγω μεταφοράς της μόνιμης κατοικίας εκτός Βιέννης και περιχώρων.
 4. δια αποκλεισμού: Ο αποκλεισμός ενός μέλους μπορεί να λάβει χώρα:
  α) λόγω καίριας παραβάσεως του Καταστατικού
  β) λόγω ζημίας των συμφερόντων του Συλλόγου
  γ) λόγω ατιμωτικής για τον Σύλλογο δράσεως

Για την επιβολή του αποκλεισμού ενός μέλους αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ειδοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να εκδοθεί γραπτώς, να δικαιολογηθεί και να κοινοποιηθεί στο εν λόγω μέλος, εντός 14 ημερών. Το αποκλεισθέν μέλος δικαιούται να υποβάλει έφεση κατά της γραπτής ειδοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της μη παρατεινόμενης προθεσμίας των 14 ημερών μετά την κοινοποίηση. Η έφεση πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να την καταθέσει προς κρίση στην επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σχετικά με την έφεση αποφασίζει αμετάκλητα η Γενική Συνέλευση.

Ωστόσο, η απώλεια της ιδιότητας μέλους δεν επέρχεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) στα αντεπιστέλλοντα μέλη.
β) σε περίπτωση ταυτόχρονης αιτήσεως έγγραφης ως αντεπιστέλλον μέλος, η οποία κατατέθηκε και εγκρίθηκε. Σε περίπτωση απορρίψεως αυτής της αιτήσεως επέρχεται η απώλεια ιδιότητας μέλους μετά την έγκυρη αποποίηση.

Άρθρο 9

Διοικητικά Όργανα του Συλλόγου

 1. το Διοικητικό Συμβούλιο
 2. η Γενική Συνέλευση
 3. η Ελεγκτική Επιτροπή

 

Άρθρο 10

Το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τουλάχιστον 5 μέλη:
α.τον/ην Πρόεδρο
β. τον/ην Αντιπρόεδρο
γ. τον/ην Γραμματέα
δ. τον/ην Ταμία και
ε. ένα απλό μέλος (το οποίο δύναται να αναλάβει κάποια άλλη αρμοδιότητα πχ βοηθός Ταμία, ή Υπεύθυνος Πολιτιστικών ή Υπεύθυνος Αθλητικών ή ότι κρίνει απαραίτητο η Γενική Συνέλευση)

 1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των μελών του ΔΣ ανάλογα με τις ανάγκες του Συλλόγου και τη διαθεσιμότητα των υποψηφίων, πάντοτε όμως σε περιττό αριθμό (5,7,9)
 2. Το πλήθος συμμετοχών ορίζει τη δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο, ποσοστιαία και σε σχέση 1 προς 2 (+1 μέλος Δ.Σ. για κάθε 2 υποψήφιους κατά τη διάρκεια των εκλογών) με όριο τα 9 μέλη συνολικά εντός του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με θητεία δύο ετών, εκτός εκτάκτων περιπτώσεων στις οποίες η Γ.Σ. ορίζει την επέκταση της θητείας του Δ.Σ.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να τηρεί τους ακόλουθους κανονισμούς:
  α) τακτικές συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους
  Ο/Η Πρόεδρος, κωλυόμενου/ης αυτού/ης ο/η Αντιπρόεδρος, υποχρεούται να καλεί εγκαίρως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις τακτικές συνεδριάσεις, τουλάχιστον μια φορά ανά δίμηνο και εκτάκτως όποτε κρίνεται πως υπάρχουν θέματα προς συζήτηση ή το έχουν ζητήσει εγγράφως τουλάχιστον 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
  β) ο/η Πρόεδρος, κωλυόμενου/ης αυτού/ης ο/η Αντιπρόεδρος, έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να καλέσει εγκαίρως τα μέλη σε έκτακτη συνεδρίαση. Υποχρεούται δε να προβεί σε κλήση έκτακτης συνεδριάσεως αν το απαιτήσουν τουλάχιστον τρία (3) εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
  γ) το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία, εφόσον έχουν κληθεί κανονικά όλα τα μέλη, και παρίστανται υποχρεωτικά ο/η Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας και τόσα μέλη όσα απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων
  δ) κατά τις συνεδριάσεις προεδρεύει ο/η Πρόεδρος, και σε περίπτωση απουσίας του ο/η Αντιπρόεδρος. Σε αυτόν/ην υπόκειται και η διεύθυνση της συνεδρίασης
  ε) οι αποφάσεις λαμβάνονται δια απλής φανερής πλειοψηφίας, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του/της Προέδρου
  στ) σε περίπτωση απουσίας ή αποχώρησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπληρώνεται ο άρτιος αριθμός των μελών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τα εκλεγμένα αναπληρωματικά μέλη. Αν αποχωρήσουν περισσότερα από τρία μέλη, ή δεν υφίσταται συνεχώς απαρτία στο Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούνται τα υπόλοιπα μέλη να καλέσουν, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών, Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
  ζ) μέλη που αποχώρησαν οικειοθελώς, υποχρεούνται να αιτιολογήσουν την αποχώρηση τους στην επόμενη Γενική Συνέλευση
  η) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία απουσίασαν αδικαιολόγητα τρεις φόρες από τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, μπορούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να αντικατασταθούν για την υπόλοιπη περίοδο λειτουργίας από αναπληρωματικά μέλη
  θ) Αν αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο την ομαδική αποχώρηση του, τότε τίθεται αυτή σε ισχύ, μόνο μετά από ανακοίνωση της αποχωρήσεως σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται για αυτό το σκοπό και για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
  ι) όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να υποστηρίζουν την Ελεγκτική Επιτροπή κατά τη διάρκεια των εργασιών της.
 1. Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου:
  Στο Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται όλες οι εργασίες του Συλλόγου, οι οποίες δεν ανατίθενται, σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου, σε άλλα όργανα του Συλλόγου, ιδιαίτερα όμως:
  α) η διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου
  β) η αποδοχή και ο αποκλεισμός μελών
  γ) η κλήση τακτικής και έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως
  δ) το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεταφέρει μερικές από τις εργασίες του, στο πνεύμα μιας ευνοϊκότερης διεκπεραίωσης, σε μεμονωμένα άτομα ή επιτροπές, στελεχωμένες από μέλη του Συλλόγου ανάλογα με το σκοπό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη σύμφωνη έγκριση των μελών. Ενδεχόμενες ενστάσεις εξετάζονται με την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Ο/Η Πρόεδρος
  α) αρμοδιότητα εκπροσώπησης: Ο/Η Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο. Έγγραφα, μέσω των οποίων θεμελιώνονται δεσμεύσεις του Συλλόγου προς άλλους φορείς χρήζουν από κοινού σύνταξης από τον/ην Πρόεδρο και το/η Γραμματέα. Όλα τα λοιπά έγγραφα συντάσσονται από τον/ην Πρόεδρο και τον/ην Γραμματέα ή σε περιπτώσεις οικονομικής φύσεως από τον/ην Πρόεδρο και τον/ην Ταμία. Ο/Η Πρόεδρος είναι ελεύθερος να εξουσιοδοτήσει το/ην Γραμματέα ή τον/ην Ταμία για τη σύνταξη εγγράφων μικρότερης σημασίας της τελευταίας αναφερόμενης κατηγορίας. Όλα τα δημόσια έγγραφα εγκρίνονται κατά πλειοψηφία
  β) προεδρία και διεύθυνση των συνεδριάσεων: Στον/ην Πρόεδρο υπόκεινται η κλήση και η διεύθυνση των συσκέψεων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της κλήσης της Γενικής Συνέλευσης
  γ) εφαρμογή των αποφάσεων: Στον/ην Πρόεδρο υπόκειται η συνεπής εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης
  δ) αντικατάσταση: Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του/ης Προέδρου σε περίπτωση κωλύματος του/ης ή κατά τις οδηγίες του/ης, μεταφέρονται στον/ην Αντιπρόεδρο (Άρθρο 7)
 1. Ο/Η Αντιπρόεδρος
  α) υποχρεούται να αντικαθιστά τον/ην Πρόεδρο
  β) σε εκείνον/ην υπόκειται κυρίως η διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου. Σχετικά με αυτή υποχρεούται της τηρήσεως βιβλίων
  γ) υποχρεούται της σύνταξης του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής κατά την παράδοση των δεδουλευμένων στο νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο
 1. Ο/Η Γραμματέας
  α) σε αυτόν/ην υπόκειται η τήρηση πρακτικών κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
  β) η (ηλεκτρονική) αλληλογραφία του Συλλόγου
  γ) υποχρεούται να υποστηρίζει τον/ην Πρόεδρο και να συντάσσει έγγραφα μαζί του/ης.
  δ) υποχρεούται της προετοιμασίας και παρουσίασης του απολογισμού για τη Γενική Συνέλευση.
 1. Ο/Η Ταμίας
  α) σε αυτόν/ην υπόκειται η φύλαξη των χρημάτων
  β) η διεκπεραίωση μέρους των δοσοληψιών που αφορά οικονομικές υποθέσεις
  γ) η υποχρέωση να φροντίζει για την έγκαιρη πληρωμή των συνδρομών
  δ) η τήρηση των λογιστικών βιβλίων και η φύλαξη των λογιστικών στοιχείων
  ε) η παρουσίαση της ταμειακής έκθεσης στη Γενική Συνέλευση.
 1. Ένα απλό μέλος δύναται να αναλάβει κάποια αρμοδιότητα πχ:
  α) βοηθός Ταμία: έχει το έργο της υποστήριξης του/ης Ταμία σε όλες τις υποχρεώσεις του/ης και σε περίπτωση κωλύματος του/ης τελευταίου/ας υποχρεούται να συνεχίσει τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του/ης.
  β) Υπεύθυνος Πολιτιστικών: Σε αυτόν/ην υπόκεινται ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων
  γ) Υπεύθυνος Αθλητικών: Σε αυτόν/ην υπόκεινται ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων
  δ) ότι κρίνει απαραίτητο η Γενική Συνέλευση
 1. Μετά την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και όχι μετά το πέρας δύο (2) μηνών, το επερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται στην αδιάκοπη συνέχεια των εργασιών του με παράλληλη συμμετοχή και εξοικείωση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα περιουσιακά στοιχεία παραδίδονται βάσει πρωτοκόλλου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο με ένα αντίγραφο αυτού να κοινοποιείται στην Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 12

Η Γενική Συνέλευση

 1. Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
  Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις λαμβάνουν χώρα:
  α) τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και
  β) εντός τριάντα πέντε (35) ημερών μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις:
  Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις δύναται να κληθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οποιαδήποτε στιγμή. Πρέπει να κληθούν εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων μετά από γραπτή απαίτηση ενός τετάρτου (1/4) των μελών ή σύσσωμης της ελεγκτικής επιτροπής προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Η κλήση των μελών για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση πρέπει να γίνεται γραπτώς ή ηλεκτρονικώς, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην πρόσκληση οφείλει να ανακοινώνεται η ημερομηνία, ο τόπος συγκέντρωσης και η ημερήσια διάταξη.
 4. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τα μισά (50%) από τα τακτικά μέλη. Αν κάτι τέτοιο δεν συμβεί, η απαρτία ορίζεται ως εξής: τριάντα (30) λεπτά της ώρας αργότερα μπορεί να λάβει χώρα μια δεύτερη συγκέντρωση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των παριστάμενων τακτικών μελών.
 5. Η λήψη αποφάσεων πραγματοποιείται βάσει απόλυτης πλειοψηφίας. Για την εγκυρότητα μιας απόφασης είτε σχετικά με την αλλαγή Καταστατικού είτε σχετικά με τη διάλυση του Συλλόγου κρίνεται απαραίτητη μια πλειοψηφία της τάξεως των δύο τρίτων των παριστάμενων τακτικών μελών.
 6. Ο/Η Προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται από το Δ.Σ., του οποίου δεν είναι μέλος και δεν ψηφίζει, δεν εκφράζει άποψη και έχει ως αποκλειστικό ρόλο την αποδοτική και ομαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω ισομερούς κατανομής χρόνου μεταξύ των ενδιαφερόμενων μελών.
 7. Πεδία δράσεων της Γενικής Συνέλευσης
  α) η παραλαβή και έγκριση της απόδοσης λογαριασμού του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η διάσκεψη και λήψη απόφασης σχετικά με αυτόν
  β) η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής
  γ) ο καθορισμός της συνδρομής των μελών και της ημερομηνίας καταβολής της
  δ) η διεκπεραίωση αιτήσεων
  ε) η απόφαση σχετικά με εφέσεις εναντίον ειδοποιήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικές με αποκλεισμούς μελών
  στ) η απόφαση σχετικά με εφέσεις εναντίον αποφάσεων του Διαιτητικού Δικαστηρίου
  ζ) η λήψη αποφάσεων σχετικά με την αλλαγή του Καταστατικού
  η) η λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διάλυση του Συλλόγου
  θ) η αναγόρευση επίτιμων μελών
  ι) η λήψη αποφάσεων σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό
  ια) η λήψη αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα ενεργειών για το ερχόμενο έτος
  Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα εδάφια α) και β) κατοχυρώνονται στην τακτική Γενική Συνέλευση συμφωνά με την παρ. 1 εδάφιο α) του παρόντος άρθρου.
 8. Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής
  α) η εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να προηγείται αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπό της νεοεκλεγείσας Ελεγκτικής Επιτροπής τελείται η διεξαγωγή της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν τακτικά μέλη του Συλλόγου που έχουν τουλάχιστον δύο χρόνια αυτή την ιδιότητα. Τα νεοεκλεγέντα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να ανήκουν στο απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε δικαιούνται να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
  β) η διεξαγωγή των εκλογών, τόσο για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και για την ανάδειξη της Ελεγκτικής Επιτροπής, πρέπει να γίνεται βάσει του καθολικού δικαιώματος μυστικής αναλογικής ψήφου. Η νεοεκλεγείσα Ελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να διεξάγει τη διαδικασία εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, να επιτηρεί την διαδικασία και να καταμετρήσει τα ψηφοδέλτια στο εκλογικό κέντρο. Το εκλογικό αποτέλεσμα πρέπει να κοινοποιηθεί αμέσως και να τεθεί σε ισχύ με την ομόφωνη κοινοποίηση και των τριών μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής. Τα ψηφοδέλτια φυλάσσονται από τον εκλεγμένο Γραμματέα σε ένα σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος επιτρέπεται να ανοιχτεί ξανά μόνο κατόπιν αιτήσεως τουλάχιστον δέκα (10) τακτικών μελών και παρουσία των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής για λόγους ασφάλειας
  γ) Οι προς εκλογή υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο ψηφίζονται ατομικά (όχι σε συνδυασμούς, λίστες και λοιπές συλλογικές υποψηφιότητες).
  δ) κάθε μέλος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ψηφίσει τόσα άτομα, όσες οι θέσεις που πρέπει να καλυφθούν, δηλαδή τρεις για την ελεγκτική επιτροπή και ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων από πέντε έως εννέα (βλ. άρθρο 10.2) για το Διοικητικό Συμβούλιο.
  ε) η καταμέτρηση των ψήφων για την Ελεγκτική Επιτροπή γίνεται από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και των ψήφων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο από την νεοεκλεγείσα Ελεγκτική Επιτροπή
  1) οι τρεις υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή με τις περισσότερες έγκυρες ψήφους εκλέγονται μέλη της, και ο έκτος με τις περισσότερες ψήφους γίνεται αναπληρωματικό μέλος.
  2) Οι πέντε έως εννέα  (βλ. άρθρο 10.2)  υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο με τις  περισσότερες έγκυρες ψήφους εκλέγονται μέλη του και ο έκτος και ο έβδομος με τις περισσότερες ψήφους γίνονται αναπληρωματικά μέλη του.
  στ) αν έχουν περισσότεροι υποψήφιοι αξίωση προς την τελευταία εντολή λόγω ισοψηφίας, τότε  αποφασίζει η Γενική Συνέλευση ως προς τη διανομή αυτής.

Άρθρο 13

Η Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. τη διεξαγωγή των εκλογών για το Διοικητικό Συμβούλιο
 2. το συνεχή έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικότερα όσον αφορά τη φύλαξη των χρημάτων, τη συμβατότητα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με το Καταστατικό και τη δραστηριότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
 3. η Ελεγκτική Επιτροπή δίνει αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση σχετικά με την έκταση και το αποτέλεσμα της δραστηριότητας της Ελεγκτικής Επιτροπής και κάθε ένα από τα μέλη της έχει το δικαίωμα να απαιτήσει γραπτώς από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς παράθεση αιτιών, την κλήση Γενικής Συνέλευσης, εφόσον προκύπτει, από την ελεγκτική δραστηριότητα, αφορμή για τέτοια ενέργεια. Όλα τα δικαιώματα ελέγχου αντιστοιχούν σε κάθε μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής. Αποφάσεις εντός της επιτροπής λαμβάνονται πλειοψηφικά, παρουσία τουλάχιστον δύο (2) μελών. Η επιτροπή εκλέγει ένα από τα μέλη της ως Πρόεδρο. Σε περίπτωση ισοψηφίας αποφασίζει η ψήφος του προέδρου

Άρθρο 14

Οικειοθελής διάλυση του Συλλόγου

Η οικειοθελής διάλυση του Συλλόγου τελείται μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Σε περίπτωση οικειοθελούς διαλύσεως του Συλλόγου περιέρχεται ολόκληρη η περιουσία του στην Ένωση Αλλοδαπών Φοιτητικών Συλλόγων στη Βιέννη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *